به اطلاع همکاران گرانقدر می رساند، دستگاه های ارسالی تا پایان روز بیست اسفند تعمیر شده و دستگاه های ارسال شده پس از تاریخ مذکور، در سال آینده تعمیر و ارسال خواهند شد.