انواع هندپیس دریل

دریل ارتوپدی استاندارد
دریل ارتوپدی مینی
دریل ریمر
دریل نروسرجری
image