آدرس:
تهران – اتوبان خرازی بلوار پژوهش
دانشگاه تربیت مدرس ساختمان جدید رویش شرکت ایرانیان تجهیز سینا