كارگاه آموزشي مركز درماني شفايحيائيان تهران


برگزاري كلاس آموزشي در خصوص نحوه استفاده اره و دريل هاي جراحي شركت ايرانيان تجهيز سينا (Iranian Tajhiz Sina )‌در سالن آمفي تئاتر مركز درماني شفايحيائيان در استان تهران .

اخبار مهم

آموزشآموزش نحوه استفاده از هندپيسشفايحيائيانكارگاهوركشاپ

امکان ارسال نظر وجود ندارد!